Harbor Style August 2013 : Page 2

A New Day ,OCATEDÒ ATÒ THEÒ CORNERÒ OFÒ #ROSSÒ 3TREETÒ 2OUTEÒ Ò 3OUTH Ò ANDÒ /LYMPIAÒ !VENUEÒ INÒ DOWNTOWNÒ 0UNTAÒ 'ORDA&#0c;Ò THEÒ NEWÒ #HARLOTTEÒ #OMMUNITYÒ &OUNDATIONÒ #ENTERÒ WILLÒ HOUSEÒ THEÒ &OUNDATIONÒ OFµCESÒ ANDÒ THEÒ .ONPROµTÒ%DUCATIONÒ#ENTER&#0e; 4HEÒ#HARLOTTEÒ#OMMUNITYÒ&OUNDATIONÒANDÒ.ONPROµTÒ %DUCATIONÒ#ENTERÒOFFERÒTWOÒBUILDINGSÒUNDERÒONEÒROOF&#0c;Ò PROVIDINGÒ ADMINISTRATIVEÒ OFµCES&#0c;Ò NONPROµTÒ RESOURCESÒ LIBRARY&#0c;Ò VARIOUSÒ SIZEDÒ CONFERENCEÒ ROOMS&#0c;Ò ANDÒ ¹EXIBLEÒ EDUCATIONÒ SPACE&#0c;Ò ALONGÒ WITHÒ AÒ PLAZAÒ ANDÒ GARDENSÒ FORÒ OUTDOORÒ RECEPTIONS&#0e;Ò7EÒAREÒINÒTHEÒBUSINESSÒOFÒFOREVER&#0c;ÒANDÒTHISÒWILLÒPROVIDEÒAÒPERMANENTÒPRESENCEÒ INÒTHEÒCOMMUNITYÒTOÒFACILITATEÒOURÒMISSION&#1a;ÒTOÒADVANCEÒTHEÒCOMMONÒGOODÒBYÒNURTURINGÒAÒ GIVINGÒCOMMUNITYÒBYÒCONNECTINGÒPEOPLEÒWHOÒCAREÒWITHÒCAUSESÒTHATÒMATTER&#0e; A New Way )RUDSHUVRQDOWRXURIWKHSODQVIRU7KH&KDUORWWH&RPPXQLW\)RXQGDWLRQ&HQWHU&#0f; SOHDVHFRQWDFW*UHJRU\&%RERQLFK&#0f;-'&#0f;&(2DW &#0b;&#1c;&#0c;&#1a;


&#1a;&#1a;  32%R[
&#1a;‡3XQWD*RUGD&#0f;)/&#1c; ZZZ&KDUORWWH&RPPXQLW\)RXQGDWLRQRUJ 2 | HARBOR STYLE ͞&ŽƌŐŽŽĚ͘&ŽƌĞǀĞƌ͘͟

Charlotte Community Foundation

Using a screen reader? Click Here